Leiveime

"Leivei" means monkey, so this is the Monkey Mushroom.

“Leivei” 指猴,所以这是猴子蘑菇。

leveime3_edited
Next